Handlekurven er tom

Subtotal: 0,-

Salgsbetingelser

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no.

Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukerombudet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukerombudets veileder på www.VEILEDER.no

 

Innholdsfortegnelse:

1. Avtalen 

2. Partene 

3. Pris 

4. Avtaleinngåelse 

5. Betaling 

6. Levering 

7. Risikoen for varen 

8. Angrerett 

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav 

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist 

11. Rutiner ved transportskade

12. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold 

13. Garanti 

14. Personopplysninger 

15. Konfliktløsning 

16. Leveringsbetingelser for varer som må bestilles

17. Bestillingsvarer

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

2. Partene

Selger:Firmanavn: Pepper AS

Kontaktadresse: Grønsundbakken 54 

1816 Skiptvet

E-post: post@homeliving.no

Telefonnummer: 957 25 844 - (Christian Amundsen)

Organisasjonsnummer: 934 261 763

Eier: Leif B. Sollie

 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 

3. Priser

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Fraktkostnad ved kjøp av større gjennstander varierer og må avtales med Homeliving særskilt. Homeliving bruker i dag Nord Lines transportselskap som hovedtransportør.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
Selgeren sender uten ubegrunnet opphold ordrebekreftelse til kjøperen. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det
forelå en slik feil.

 

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.
Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt sammen med ordrebekreftelsen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen.

Forskuddsbetaling

Du betaler 50% av totalbeløpet ved bestilling, og resterende 50% før utlevering. Du kan selv avgjøre om du vil hente varen gratis i vår butikk i Skiptvet eller få fraktet den hjem. Kostnaden for hjemlevering er individuell og må rpises pr kjøreoppdrag. Be om tllbud for hjemlevering. 
Vi tar kun kortbetaling i butikk/showroom, ingen kontanter.

Lang fartstid: 
Pepper as, som drifter Homeliving, ble stiftet i 1983. Selskapet har en solid økonomi, og har ikke gjeld eller andre panteheftelser. Du kan selv sjekke våre regnskaper på proff.no, hvis du skulle ønske det. Det gir deg som kunde en trygghet for innbetalte penger. Firmaet har i alle år hatt DNB som bankforbindelse. Banken kan selvsagt kontaktes hvis du har spørsmål om vår finansielle situasjon.

6. Levering

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunktsom er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal selgeren sørge for at varen blir sendt til kjøperen, plikter han å få
varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. 
Bestemmelsesstedet er hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.
Alle varer som fraktes via Norlines transport leveres kun på dør om ikke annet er avtalt på forhånd. Denne avtalen må være skriftlig mellom Homeliving og kunde.

 

7. Risikoen for varen 

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. 
Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.
Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema,
e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe: 

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

  

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.
Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

ANGRERETT SPESIALBESTILLINGER
Du har ikke angrerett på spesialbestillinger. Dvs -noe som er spesiallaget utifra dine valg-.


 

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøperens rettigheter og frist for å melde krav 

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).
 

 • Oppfyllelse

  Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 • Heving

  Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

  Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering  til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

  Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

 • Erstatning

  Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. 

 


10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist 

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen.
Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 
 • Retting eller omlevering

  Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 • Prisavslag

  Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 • Heving

  Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig. 

 

 

11. Rutiner ved transportskade

Vi jobber systematisk med å redusere forekomsten av transportskader, og for å lykkes med det er vi avhengig av godt samarbeid med alle parter. Derfor vil vi tydeliggjøre korrekt prosedyre ved mottak av varer.Det er veldig viktig at du allerede ved mottak sjekker at det ikke har forekommet noen transportskade. Transportselskapet vil ikke godkjenne erstatning dersom det ikke er påført kommentar på fraktbrevet. Er det mistanke om skade, eller en synlig skade, skal varemottaker sørge for å dette blir registrert på den fraktbrevet. Dokumenter gjerne skadene med bilder. Bildene bør vise helproduktet og de aktuelle skadene. Bildene og erstattningskrav sendes til post@homeliving.no

 

12. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold 

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 
 • Oppfyllelse

  Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 • Heving

  Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side.

  Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

 • Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

  Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven.

  Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 • Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

  Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr.

  Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

 


13. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 

14. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

 

15. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.
 

16. Leveringsbetingelser for varer som må bestilles 

Da mange av våre møbler er spesiallaget utifra kundens ønsker vil leveringstiden variere. Produksjonstiden er mellom 6 og 8 uker.
Vi må fylle opp en container før den sendes fra SA. Er kunden uheldig med at skipet gikk samme uke som bestillingen ble ferdig produsert må kunden vente på neste sending. Skipsfrakten er omlag 5 uker fra havnen i Cape Town til havnen i Fredrikstad. 
Dersom kunden ønsker det, kan varen fraktes med èn gang den er produsert. Dette mot et tillegg i frakt-prisen (kubikk-pris). Ta kontakt for priser på dette. 

 

17. Bestillingsvarer

På de produktene som er bestillingsvarer tar vi forbehold om at leverandør kan levere. I enkelte tilfeller kan varen være utgått eller det kan ha kommet et
erstatningsprodukt eller en erstatningsfarge.